przejdź do : www.pozytek.gov.pl >>
UWAGA! BAZA SPRAWOZDAŃ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA LATA 2004-2010 UMOŻLIWIA WYSZUKIWANIE ORGANIAZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I PRZEGLADANIE ICH SPRAWOZDAŃ ZA LATA 2004-2010
SPRAWOZDANIA ZA ROK 2011 ZNAJDUJĄ SIE POD ADRESEM: sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
wyszukiwanie organizacji pożytku publicznego
Dane adresowe opp
nazwa organizacji :
numer KRS opp :
powiat :
gmina :
miasto :
województwo :
Data uzyskania statusu opp
od :
do :
Zadania sfery pożytku publicznego
na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
1a) zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom
2) działalność charytatywna
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
5) ochrona i promocja zdrowia
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
19) ratownictwo i ochrona ludności
20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
23) promocja i organizacja wolontariatu
24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Termin opublikowania sprawozdania
za rok :
Sortuj wyniki wyszukiwania wg:
szukaj wśród organizacji usuniętych z KRS
 

do góry
Uwaga! Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, będący producentem niniejszej bazy danych, nie ponosi odpowiedzialności za zawartość plików sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych, jak i tekstów dotyczących wykorzystania środków pieniężnych otrzymanych w ramach 1% podatku na rzecz opp przekazywanego przez podatników.
© 2005 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00
Do przeglądania publikacji potrzebny jest
program Adobe Reader kliknij aby pobrać